2024. május 21. - Konstantin
  • Email:
  • Telefon: 36-52-410-811
  • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Önálló egyházközséggé szervezés

Önálló egyházközséggé szervezés

Közel egy éves előkészítés, egyeztetés után, 2016 dec. 5-én Presbitériumunk egy nagyon fontos missziói döntést hozott, amikor gyülekezetalapítási szándéknyilatkozatában többek között így határozott:

„1. - A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség már korábban megfogalmazott missziói célja: az emberek megtérése, megszentelődése és szolgálatba állításának segítése, amelynek egyik újabb módja a területünkön egy új gyülekezet alapítása is.

2. - A Reformáció 500. évfordulóján a Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezet Presbitériuma a jövő felé fordulva akar hálát adni az évszázadok alatt és az utóbbi évtizedekben kapott lelki áldásokért...

8. - A Bolyai utcai gyülekezet további fejlesztésével párhuzamosan mégis úgy látjuk, hogy evangéliumi küldetésünk teljesebb megvalósításához még újabb keretre, helyszínre és formára is szükség van.

9. - Az Úr segítségében bízva Presbitériumunk kinyilvánítja egy új gyülekezet alapítására vonatkozó missziói szándékát...”

Az Úrréti Közösség története

2016. dec. 5. A Nagyerdei Presbitérium megfogalmazta egy új gyülekezet alapítására vonatkozó szándéknyilatkozatát a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódva. Előtte hónapokig előkészítő megbeszélések sora zajlott a helyszínről, az anyagi, személyi, támogatói és egyéb kérdésekről.

Támogatók: A Tiszántúli Ref. Egyházkerület először még évi 2 millió, a Debreceni Ref. Egyházmegye 1 millió, az Amerikai Ref. Egyház 2 millió, a Nagyerdei Ref. Egyházközség mint alapító évi 2 millió forinttal járul hozzá, mely összeg majd öt évig fokozatosan csökken; továbbá más önkéntes adományozók.

2017. szept. 1. Püski Dániel beosztott lelkész, valamint másfél évre Dr. Ittzés Dávid missziói munkatárs szolgálatba állítása. Vasárnapi előkészítő alkalmak, Árpád Vezér Általános Iskola aulájának és két termének bérlése, eszközök beszerzése.

2018. febr. 18. óta minden vasárnap van istentisztelet, és elkezdődött a kiscsoportok fokozatos kialakítása is.

2018. november végétől a Vezér utcán egy lakás bérlése irodai és egyéb missziói feladatok számára.

2018-ban a Tiszántúli Református Egyházkerület egyházi ingatlanok felújítására és fejlesztésére jelentősebb állami támogatáshoz jutott. Ebből, sok más gyülekezet mellett, mi is részesülhettünk az úrréti missziós céljaink segítésére: 55 millió forintot kaptunk. Köszönet a támogatásért!

2018 őszén Presbitériumunk döntött a Vezér utca 2. szám alatti (részben már eddig is bérelt) ingatlan megvásárlásáról 60 millió forintért. A kulcsátadás december végén megtörtént.

Köszönet az eladónak nagyvonalú, készséges, missziós célunkkal egyetértő és így együttműködő szándékáért!

Ez az épület két szintes, összesen 180m2, mely egy 455 m2 telken található. A tetőtér alkalmas szolgálati lakásnak. A földszinten, átalakítás után, kialakítható lenne kiscsoportoknak egy 39 m2-es terem, valamint iroda, vizesblokk és konyha.

2019 tavaszán sok önkéntes munkával elkészült a földszinti rész átalakítása: közfalak kibontása, új padlóburkolat, festés, majd berendezés. Mindez több mint 3 millió forintba került.

2019 nyári és téli tábor szervezése.

2019 szept. 1. Arany Barbara beosztott lelkészként elkezdte Püski Dániel mellett szolgálatát.

2020 nyara az önállósítási folyamat elindítása.

Az Úrréti Gyülekezet élete 2020 januárban

Vasárnap délelőtti istentiszteleten átlagosan 65-80 felnőtt és két csoportban 10-20 gyermek vesz részt. A debreceni Vezér utcán található Árpád Vezér iskola aulájában mint bérleményben tartják az istentiszteleteket.

Az istentiszteleten a gyülekezet zenekara vezeti az éneklést. Minden vasárnap a prédikáció előtt egy-egy gyülekezeti tag/vezető bizonyságtétele, a témához kapcsolódó gondolatai segítenek felkészülni az igehirdetésre.

A vasárnapi gyülekezet 70-75%-a az istentisztelet után részt vesz a gyülekezeti kávézásban, ami a közösségépítés és ismerkedés egyik legfontosabb tere.

Hétközi alkalmak

A gyülekezeti modelljük szerint mindenkit bátorítanak arra, hogy kapcsolódjon be hétközi házicsoportba vagy bibliakörbe.

Hétfő 18 óra - Vezetőségi ülés - kb. 1-2 havonta

Kedd 19 óra - Bibliakör - Gyülekezeti ház - 16 fő

Szerda 18 óra - Felnőtt bibliakör - Gyülekezeti ház - 10 fő

Csütörtök 10 óra - Kismamakör - Gyülekezeti ház - 4-8 fő

Csütörtök 18 óra - Ificsoport - 8 fő (Exodus csoport)

Péntek 17.30 óra - Családos kör 2. - Háznál - 12 fő

Péntek 18 óra - Családos kör 1. - Gyülekezeti ház - 12 fő

Összesen 50-55 fő vesz részt hétközi alkalmakon.

Hittancsoportok az Árpád Vezér iskolában - 8 csoportban.

A közösség összetétele

40% - 30-45 éves gyermekes családok

30% - 20-35 éves fiatal felnőttek

20% - 45-65 évesek

10% - 65 év felettiek

Szolgálati csoportok

Vendéglátó csapat, zenekar, technikai csoport, gyermekszolgálati csoport segíti a közösség életét.

Gyülekezeti nyári és téli táborban 85, illetve 50 fő vett részt. Az év folyamán különféle eseti programok gazdagítják a közösség életét.

A gyülekezet életébe sokan kapcsolódtak be úgy, hogy az interneten találtak rá: www.urretigyulekezet.hu, facebook.com/urretigyulekezet

Több mint négy év után Presbitériumunk, Isten iránti hálaadással, elérkezettnek látta az időt arra, hogy az Egyházmegyénél kezdeményezze az Úrréti Közösségünk önálló missziói egyházközséggé szervezését.

Debrecen-Úrréti Református Missziói Egyházközség megalapítása

10/2020. számú Presbitériumi határozat

Preambulum

„A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség már korábban megfogalmazott missziói célja: az emberek megtérése, megszentelődése és szolgálatba állításának segítése, amelynek egyik újabb módja a területünkön egy új gyülekezet alapítása is.

A Reformáció 500. évfordulóján a Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezet Presbitériuma a jövő felé fordulva akar hálát adni az évszázadok alatt és az utóbbi évtizedekben kapott lelki áldásokért....” (Részlet a 2016-os alapítói szándéknyilatkozatból)

A Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség presbitériuma ezért 2016. december 05-én meghozott 16/2016. sz. határozatával kinyilvánította egy új gyülekezet alapítására irányuló missziói szándékát. Az egyházközség ezen szándéka találkozott a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debreceni Református Egyházmegye és az Amerikai Református Egyház (RCA) missziós törekvéseivel, így a fentiek lelki és anyagi összefogásának köszönhetően, Püski Dániel lelkész 2017. szeptember 01-én történt kirendelésével megkezdődhetett a Debrecen Úrréti Református Gyülekezet szervezése.

A Debrecen-Úrréti Református Gyülekezet egyházközségünk részeként, ugyanakkor a kezdetektől fogva a későbbi önálló egyházközséggé válás szándékával alakult meg. A presbitérium Istennek hálát adva ismerte fel, hogy a közösség az elmúlt két esztendőben létszámában, szolgálataiban és anyagi lehetőségeiben mutatkozó fejlődése lehetővé teszi, hogy jogilag és szervezetileg is önálló egyházközséggé váljon...

Azzal az őszinte bizalommal, hogy a Debrecen Úrréti Református Gyülekezet eddigi növekedése a mi Urunk akaratának megfelelően történt, és azzal a reménységgel, hogy közösségeink és az egész debreceni református misszió ügyét szolgálja ezzel, a presbitérium elhatározza a Debrecen-Úrréti Református Egyházközség, mint missziói egyházközség megalapítását, annak további működésére Isten áldását kérve.

Határozat

1./ A Magyarországi Református Egyház Alkotmányáról és Kormányzatáról szóló 1994. évi II. törvény 19. § (1) bekezdése alapján a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség presbitériuma jelen határozat útján elhatározza a Debrecen-Úrréti Református Egyházközség megalapítását, és kéri a Debreceni Református Egyházmegye Közgyűlését az alapítás jóváhagyására. Az új egyházközség önálló működésének kezdőnapja 2021. január 01.

2./ Az új egyházközség megnevezése: Debrecen-Úrréti Református Missziói Egyházközség

3./ Az új egyházközség címe: 4032 Debrecen, Vezér utca 2/D.

4./ Az új egyházközség istentiszteleti helye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 150. (bérleményként).

5./ Az új egyházközség területe:

Az Úrréti Egyházközség leendő szolgálati területét teljes egészében csak a Nagyerdei Egyházközség fogja adni a saját illetékességi területéből.

Ez a terület magában foglalja a Nyulas, Úrrétje, Vezér utcai lakótelep és a Karinthy utcától északra a Liget városrészeket, valamint a Sestakert északi részének egy kis területét.

A határ a Nagyerdő és az Úrrét között keletről nyugat felé haladva:

Doberdó utca mindkét oldala, a Böszörményi úton a Békessy és Doberdó utca közötti mindkét oldal, az Agrártudományi Egyetem területe, valamint a Karinthy utca középvonala.

A város jelenleg és a későbbi évtizedekben itt észak és nyugat felé terjeszkedik, növelve majd az Úrréti Egyházközség szolgálati területét.

6./ Az új egyházközség döntéshozó testülete és képviselete:

Az új egyházközség a kirendelt lelkészen kívül 8 tagú (+2 póttag) presbitériumot választ, akik közül megválasztja gondnokát. Mindaddig, amíg az egyházközség saját presbitériuma nem került megválasztásra, a presbitérium feladatát az alapító egyházközség presbitériuma látja el, és az új egyházközséget Szükné Dr. Bódor Sarolta megbízott gondnok és Püski Dániel beosztott lelkész képviseli.

7./ Az új egyházközség lelkészei:

Az új egyházközség lelkészeit a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke az újonnan választott presbitériummal egyeztetve nevezi ki. Mindaddig, amíg a kinevezés meg nem történik, az új egyházközségben a lelkészi szolgálatokat Püski Dániel és Arany Barbara az alapító egyházközség beosztott lelkészeiként látják el.

8./ Az új egyházközség vagyona:

Az új egyházközség induló pénzvagyona az alapító egyházközség által a 2021. évre vállalt támogatás összege, azaz 1.200.000,-Ft, mely összeget az alapító egyházközség adományként biztosít a számára. A fenti összeg mellett az alapító egyházközség a 2020. évi záró számadásában a Debrecen-Úrréti Református Gyülekezet részére maradványként kimutatott összeget is átadja az új egyházközség számára.

Az új egyházközség ingatlanvagyonát fogja képezni a 4032 Debrecen, Vezér út 2/D. szám alatti ingatlan, (hrsz 19543/4) melyet az alapítást követően az alapító egyházközség az új egyházközségnek ajándékoz.

Az egyházközség induló ingóvagyonát képezik a leltárban található elkülönített ingóságok, melyeket az alapító egyházközség az alapítás napjával az új egyházközségnek ajándékoz.

Az új egyházközség működéséhez a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Debreceni Református Egyházmegye, az Amerikai Református Egyház (RCA) és az alapító egyházközség további anyagi támogatása szükséges....” Debrecen, 2020. június 19.

A határozat további része részletesen szabályozza az átmeneti néhány hónapra az alapító egyházközség további feladatait a jogi képviselet, szolgálatok ellátása és más ügyekben.

Az egyházközségek földrajzi területe a szolgálat szempontjából szükséges, de a gyülekezeti tagok megtarthatják korábbi gyülekezeti kapcsolatukat.

A Debreceni Református Egyházmegye Isten iránti hálaadással elfogadta és megerősítette a presbitérium döntését. Így 2020 januárjával létrejöhet Debrecenben a 21-ik református egyházközség is.

Legyen Urunk áldása az alapító Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközségen és a megalakult új Debrecen-Úrréti Református Egyházközségen is, hogy az evangélium még hatékonyabban terjedhessen városunk javára is!

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!