2024. május 21. - Konstantin
 • Email:
 • Telefon: 36-52-410-811
 • 4032 Debrecen Bolyai u. 25.
Magyar In English
Istentiszteletek
Szivárvány újság
Zenék
Legfrissebb igehirdetések
Vallomások
Pályázati projekt

Pályázati projekt

Hittan

Árpád Vezér Általános Iskola:

1. o. Szerda 14:35
2. o. Szerda 15:25
3. o. Szerda 15:25
4. o. Szerda 14:00
5-6. o. Szerda 13:00

Bolyai Általános Iskola:

2. o. Csütörtök 16:15
3-4. o. Csütörtök 15:15
5-6. o. Csütörtök 14:30

Hatvani Általános Iskola:

1. o. Hétfő 16:15
2. o. Kedd 15:00
3-4. o. Kedd 15:45
5-6. o. Hétfő 15:45

Kettesy Általános Iskola:

Alsósok Hétfő 14:30

Babits utcai Óvoda:

Kis + középső csoport: Hétfő 15:30
Nagycsoport: Hétfő 13:00

Martonfalvi Óvoda:

Kicsik: Csütörtök 16:00
Nagyok: Csütörtök 15:30

Simonyi úti Óvoda:

Kis ovi: Kedd 15:00
Nagy ovi: Kedd 08:30

Tájékoztató a kötelező etika / hit és erkölcstanról

a leendő első és ötödik osztályos gyermekeknek és szüleiknek


Az etika / hit és erkölcstan kulturális és lelki területet is érint, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyarországi Református Egyház megbízásából szeretettel segítjük a kedves szülőket a felelős döntés meghozásában.

Az itt olvashatók lényegileg a különböző felekezetek közös segítsége is lehet a családoknak.

Bizonyára mindenki érzi, hogy komoly lelki, erkölcsi és ebből következően gazdasági és közösségi válságban van nemzetünk.

Az európai általános gyakorlatnak megfelelően ezért kerül bevezetésre hazánkban is, az első és az ötödik osztályban, felmenő rendszerben, kötelezően választható módon az etika, vagy helyette a hit és erkölcstan tantárgy.

A Biblia ismerete több okból is fontos:

 • európai kultúra alapja – (pl.: irodalom, művészetek, iskolai tananyagokhoz is),
 • erkölcsi értékek, minták - (pl.: tiszteld atyádat és anyádat),
 • keresztyén élet alapja.

Először tisztázzunk két kifejezést:

 • Etika: a Minisztérium által kötelezően választható világi tantárgy.
 • Hit és erkölcstan: (eddig is ez volt a neve, bár röviden általában csak hittannak neveztük) pedig a lelki alapjait is megadja a hitből, meggyőződésből következő erkölcsnek.

Az egyházközségünk területén lévő általános iskolákban már több mint húsz éve folyik az általunk végzett hit és erkölcstan oktatás:

 • Hatvani István Általános Iskola (Kardos utca)
 • Bolyai János Általános Iskola (Bolyai utca)
 • Árpád Vezér általános Iskola (Vezér utca)
 • Kettesy Aladár Általános Iskola (Lóverseny utca)

Egyre többen már óvodában is járatták hittanra gyermeküket, készülve az iskolai hittanra is.

A keresztség hiánya nem akadály, és nem kell kötelezően ezért megkereszteltetni a gyermeket. De akik megkereszteltették gyermeküket, azok akkor megígérték, hogy gyermeküket lelki-hitbeli neveltetésben részesítik és részesíttetik.

A hittan ingyenes (a Minisztérium finanszírozza) csak a tankönyvet kell megvenni. A foglalkozások játékos, vidám légkörűek.

Az órák rendjét, helyét (az iskolában), a jelentkezések ismeretében az iskola vezetésével közösen fogjuk kialakítani és arról írásban tájékoztatjuk a szülőket.

Reméljük, hogy ezután is a gyermekek és nemzetünk felemelkedése érdekében a törvényes keretek között jól együtt tud működni család, iskola és az egyház.


Részletek az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) rendeletéből:


22/2013. EMMI rendelet

33.§. – A 20/2012. Rendelet kiegészül a 74/A (182/A. 182/B.. kiegészítéssel: „Az állami általános iskolában az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan megszervezésére vonatkozó szabályok”

182/A. §.

(1) – március 1-14 között az iskola igazgatója kijelöl egy napot, amikor az egyházi jogi személy tájékoztatást adhat az iskolának, a tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg.

(2) Ha az egyházi jogi személy képviselője nem tud a tájékoztatón megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak a lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott papír alapú dokumentumokat a szülők megismerjék.

(3) Március 16-31 között az igazgató az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a hit- és erkölcstant szervező egyházi jogi személyek megnevezését, az illetékes képviselő nevét, címét.

(4) Az igazgatónak hozzáférhetővé kell tennie az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papír alapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tankönyveket és a hit- és erkölcstan oktatás munkamódszerét.

(5) Beiratkozáskor, átiratkozáskor az iskola írásban is rendelkezésre bocsátja az illetékes egyházi jogi személyek adatait. A szülő ezek alapján nyilatkozik a döntéséről.

(6) Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő önkéntes írásbeli hozzájárulással írásban igényelheti olyan egyházi jogi személy hit- és erkölcstan oktatását is, mely egyházi jogi személy nem tartott tájékoztatót az iskolában.

(7) Ha a szülő nem tesz nyilatkozat, az iskola a tanuló számára erkölcstan oktatást szervez.

(8) Ha a szülő a hit- és erkölcstan oktatást választja, a nyilatkozatával hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét, osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja.

(9) Beiratkozáskor az egyházi jogi személy képviselője is jelen lehet, hogy a szülőnek igény esetén tájékoztatást nyújtson.

182/B.§.

(1) A beiratkozást követően 3 napon belül az igazgató átadja az érintett egyház képviselőjének az adott hittanoktatásra jelentkező tanulók adatait.

(2) Az adatok átadását követően 7 napon belül az igazgató egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról az illetékes egyházi jogi személyek képviselőivel.

(3) A tanulócsoportok kialakításánál a csoportok összevonhatóak. Az erkölcstan helyetti hit- és erkölcstant elsősorban az erkölcstan órák számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani.

(4) Ha az egyházi jogi személy nem tudja azonos időpontban megtartani az órát, akkor az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy más időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg.

(5) A hittancsoportok létszámáról az igazgató jún. 30-ig tájékoztatja a fenntartót.

(6) Az iskola nem változtathatja meg tanév közben a csoportbeosztást.

(7) Amennyiben a szülő a következő tanévre módosítani kívánja a szándékát, ezt írásban minden év május 20-ig közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

(8)Változtatás esetén, 2-8. évfolyamokon a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató jogi személy határozza meg.

(9) A hittan minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. A tanügyi dokumentumokban az Erkölcstan/ Hit- és erkölcstan megnevezés szerepel.

(10) Ha az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni.

22/2013. EMMI rendelet

34.§. 2013. szeptember 1. utáni módosításokat tartalmazza.

22/2013. EMMI rendelet

44.§.

Idén a szülőknek, tanulónak és az iskolának szóló tájékoztatót 2013. március 22 – 2013. április 05. között kell végrehajtani. Itt nem szükséges, hogy az igazgató 10 nappal előtte értesítse az illetékes egyházi jogi személy képviselőjét.”

Összegezve:

 • Bátorítjuk a szülőket, hogy merjék választani a lelkileg is megalapozott hit és erkölcstan tantárgyat gyermekük első osztályba való beíratásánál.
 • Az ősszel ötödik osztályba menő gyermekek szüleinek pedig május 20-ig kell nyilatkoznia arról, hogy ősztől gyermekük majd melyik tantárgyat tanulja.
 • A többi évfolyamon most még marad a fakultatív hitoktatás lehetősége.
 • Bátorítjuk a szülőket a gyermekek lelki erkölcsi fejlődése érdekében hozott felelős döntésre.

Legfrissebb

Fotóalbumok:

Gyülekezeti hétvége
Imaéjjel

Videók:

Gyermekórások karácsonyi műsora (fél 11)
Gyülekezeti tábor - 2015
GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
Életképek
Betöltés…
További fotók megtekintéséhez
kattintson ide!
Gyülekezeti virág
Gyülekezeti virág
Kattintson a virágra a gyülekezet felépítésének megtekintéséhez!
Gyülekezeti könyvtár
Gyülekezeti könyvtár
Kattintson a könyvtárunkban megtalálható könyvek listájához!